Záručné podmienky

I. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru


Ak s vyskytne na zakúpenom tovare chyba, má kupujúci právo túto chybu pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe reklamovať.
Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý nebol poškodený a zo stavu tovaru je zrejmé, že nebol upravovaný, neboli menené komponenty a bol použitý na účel, na ktorý bol vyrobený.

II. Miesto uplatnenia reklamácie

 

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajnom mieste, kde tovar kúpil. Nákup kupujúci preukazuje najmä príslušným dokladom o predaji a záručným listom, ak bol na tovar vystavený, alebo iným preukázateľným spôsobom. Podmienkou začatia reklamačného konania je, aby reklamácia bola uplatnená v záručnej lehote.

Reklamačný list musí obsahovať:
Názov odberateľa, dodávateľa (pečiatka, podpis)
Číslo faktúry ( pokl. dokladu), na ktorý bol tovar zakúpený.
Názov tovaru, kód tovaru a nákupnú cenu (podľa nákupného dokladu)
Dôvod reklamácie (popis závady)

III. Zodpovednosť organizácie
 

Pri predaji organizácia zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, musí byť bez závad, najmä musí zodpovedať technickým normám. Organizácia nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené najmä:
-neprimeraným používaním,
-nedodržiavaním návodu na použitie
- neodbornou montážou.

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru v predajnom mieste, je tento povinný po riadnom preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Pri viditeľných vadách tovar nerozbaľovať, nechať ho v pôvodnom obale (alebo jeho časti), aby bolo možné zistiť okolnosti vzniku závady. V prípade, že tovar je osadený tak, že ho nie je možné odmontovať, je potrebné s predávajúcim telefonicky alebo osobne prekonzultovať ďalší postup (či prichádza do úvahy oprava priamo na mieste). Potrebná je aj fotodokumentácia jestvujúceho stavu. Po posúdení podkladov a na základe stanoviska výrobcu bude vybavená reklamácia - Výrobca po podaní stanoviska o uznaní resp. neuznaní reklamácie s odôvodnením a s návrhom ďalšieho postupu. V prípade neuznania reklamácie je možné pokračovať v reklamačnom konaní po predložení nových skutočností kupujúcim potvrdzujúcich oprávnenosť reklamácie.
Oprávnená reklamácia bude riešená:
opravou
výmenou za nový tovar

Pokiaľ nie je výrobca schopný do 30 dní takto reklamáciu vybaviť, s predávajúcim je možná dohoda na:
vrátení tovaru alebo výrobku a vystavenie dobropisu alebo vrátenie peňazí pri kúpe v hotovosti
na zníženie kúpnej ceny. Zníženie ceny musí zodpovedať stavu tovaru.
Kupujúci nemá právo na reklamáciu tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia tovaru a predávajúci ho na túto skutočnosť upozornil. Vada tovaru nesmie brániť bezpečnej prevádzke tovaru

IV. Lehoty na uplatnenie reklamácie


Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť zásadne písomnou formou. (Reklamačný list). Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, resp. podľa TDP výrobcu. Ak sa vydá na tovar záručný list, musí sa už pri predaji riadne vyplniť. Záručná doba začne plynúť od okamihu dňa predaja, potvrdením záručného listu predávajúcim. Ak sa vybaví reklamácia výmenou chybného tovaru za bezchybný, plynie na nový tovar záručná doba od jeho prevzatia. Práva za zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Dôvody neuznania reklamácie sú najmä:
Nepreukázateľnosť nákupu tovaru kupujúcim a reklamácia tovaru kupujúcim pod záručnej dobe.
Reklamácie množstva sa neuznávajú. Zákazník resp. prepravca je povinný dôkladne tovar prebrať a prepočítať pri výdaji tovaru.
Poškodenie tovaru prepravou, nevhodným skladovaním, neodbornou manipuláciou a nakladaním s tovarom.

 

V. Neodstrániteľné vady

 

Za neodstrániteľné vady sa považujú také, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady.
Ak ide o neodstrániteľnú chybu, môže kupujúci podľa svojej voľby požadovať:
a.) výmenu
b.) odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tieto isté práva patria kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie rovnakej vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, výrobok alebo tovar riadne užívať a tiež pri nevykonaní opravy tovaru v lehote, ktorú organizácia s kupujúcim dohodla.

 VI. Odstrániteľné vady

Ak ide o odstrániteľnú chybu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Ak tovar nebol ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Predávajúci môže (tzn. že má oprávnenie nie povinnosť) vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný. Ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VII. Nárok z vád tovaru

 
podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení:

Ak je dodaním tovaru s chybami, porušená zmluva podstatným spôsobom (§345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za chybný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od kúpnej zmluvy.


VIII. Záverečné ustanovenie

 
 
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.01.2007
Dodávateľ je PO evidovaná na Okresnom súde v Trenčíne, oddelenie Sro, vložka č.14561/R

 

Chránené pracovisko

Naša firma má pridelený štatút chránené pracovisko
Novinky emailom
Pridajte sa na odber informácií emailom o novinkách v našom obchode!