Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Prenosil s.r.o, Jilemnického 11, Lednické Rovne 02061, IČO: 36334821, DIC: SK2021811935, zapísaný v OR  Okresný súd Trenčín, odd.:Sro, vložka číslo: 14561/R (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").
 2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.
 3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.
 4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
 5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
 8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

II. Objednávanie tovaru

 1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.
 2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.
 3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.
 5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 6. Potvrdením elektronickej objednávky operátorkou dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.
 7. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 8. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.
 9. V prípade akciových ponúk sa do hodnoty objednávky nezarátava úhrada za doručenie tovaru / poštovné, kuriér, a pod. / .
 10. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať.

III. Ceny tovaru

 1. Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
 2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

IV. Spôsob platby

 1. Platby za tovar sa uskutočňujú v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru.
 2. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

V. Dodávka tovaru

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov.
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 1 - 5 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
 3. Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom kuriérskej služby účtuje poplatok za poštovné vo výške 4 €, pri nákupe nad 120 € je to 4,99 €. Pri nadrozmernom objednanom tovare sa poplatok účtuje podľa taríf kuriérskej spoločnosti a závisí od hmotnosti zásielky.
 4. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.
 5. Kuriérska spol. ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spol. zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

VI. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: Prenosil s.r.o, Jilemnického 11, Lednické Rovne 02061 spolu s vyplneným formulárom.
 2. Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku!
 3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.
 4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
 5. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

VII. Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
 2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie.
 3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: Prenosil s.r.o, Jilemnického 11, Lednické Rovne 02061
 4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 2. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení kúpnej zmluvy, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón ktoré sú potrebné pre riadne plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a pre ďalšie obchodné a marketingové aktivity. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie nadobudne účinky v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu 10 rokov od dňa ich poskytnutia.
 4. Kupujúci súhlasí s poskytnutím osobných údajov, a to meno, priezvisko, adresa, telefón v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. spoločnosti Prenosil s.r.o, Jilemnického 11, Lednické Rovne 02061, IČO: 36334821,  za účelom realizácie obchodných a marketingových aktivít. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie nadobudne účinky v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu 10 rokov od dňa ich poskytnutia.
 5. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.
 6. Zmluva je uložená u predajcu a je kupujúcemu dostupná na vyžiadanie.
Chránené pracovisko

Naša firma má pridelený štatút chránené pracovisko
Novinky emailom
Pridajte sa na odber informácií emailom o novinkách v našom obchode!